Följebåtscertifikat

6 juni, 2019 av Styrelsen

 

Scoutledare!

Styrelsen har i veckan startat arbetet med att formera certifieringsgruppen. Här följer en summarisk redogörelse över huvuddragen av genomförd verksamhet.

 

Bakgrund:

Styrelsen har börjat med följebåt eftersom det är den största skillnaden mellan bestämmelserna från 2014 och gällande version. Följebåtscertifikat fanns helt enkelt inte innan.

Riktlinjen från styrelsen är att skapa ett enkelt förfarande samtidigt som det blir spårbart.

 

Målbild:

Varje avdelning har minst en examinator som kan stötta/utbilda/godkänna nya ledare.

 

Arbetshypotes:

Den som certifieras (elev) visar för den som kan (examinator).

Examinator är utsedd person av och sedan ingående i certifieringsgruppen. De är helt enkelt några av oss ledare som vi i kåren anser är lämpliga att följa upp kompetensen hos våra kollegor mot gällande bestämmelser.

 

Vad händer nu?

Styrelsen har uppdragit certifieringsgruppen skapa rutin för enkel handläggning. Vi har även genomfört metodförsök för examinering följebåtscertifikat.

Genomförandeidé

1. Elev uppvisar föreskrivna moment för examinator.

2. Examinator utvärderar genom att bevittna moment enligt gällande bestämmelser

3. Olika moment kan uppvisas vid olika tillfällen. (Exempelvis kan moment uppvisas på scoutmöte) Examinator godkänner det datum då samtliga moment uppvisats för denne.

4. Examinator rapporterar namn på godkänd, avdelning, behörighet, datum, examinator till

styrelsen.

Stöd till genomförandet som tillhandahålls examinator:

-Checklista för bedömande av moment, om examinator behöver det (klart)

-webbformulär för enkel rapportering via smartphone (påbörjat)

-nätverket i certifieringsgruppen, för att kunna bolla tankar, exempelvis chattgrupp (ej påbörjat)

 

Praktiskt Exempel – HUR gjorde vi:

I veckan genomförde vi kårens första examination av följebåtscertifikat. Några moment var redan avklarade och uppvisade på vanligt scoutmöte. Examinatorn hade nedskrivit (papper eller på telefonen) de moment som var kvar att genomföra, exempelvis:

-montera på samt av motor på följebåt

-tanka, starta samt handha motorn

-beräkna samt se till att nödvändig mängd bränsle finns ombord

-manövrera följebåten intill en nödställd på ett sådant sätt så att ingen skadas

-ta ombord en nödställd på ett säkert sätt

Vi förberedde så att elev innan hade fått genomgång i de teoretiska delarna som innefattade momenten ovan. I detta fall var det beräkning bränslemängd och ta ombord nödställd.

Den nödställde simulerades av boj i lämplig storlek där metod, placering, handhavande och säkra bedömanden för upptagning i båt var det som genomfördes.

Sedan fick elev helt enkelt visa alla momenten, och examinatorn var med och tittade. Klart!

 

Nästa steg:

-validering –

AL får möjlighet att inkomma med underlag (lista) för vilka personer som idag redan uppfyller certifieringskraven. Detta syftar till att inte behöva dra igenom alla som bevisligen redan löser uppgiften följebåt enligt våra bestämmelser i den dagliga verksamheten.

-utse examinatorer –

varje avdelning får möjlighet att föreslå en eller flera lämpliga personer som kan godkänna nya följebåtscertifikat.

– examinera nya till hösten –

Nya ledare HT19 får bra förutsättningar för att lösa uppgiften och att undvika framtida tillbud eller olyckor med våra scouter.

 

 

 

Glad nationaldag – Äventyr och kompisar!

Värmdö, 6 juni 2019

/Styrelsen