Laddar Evenemang

Kallelse till årsstämma

15 mars 15:00 - 17:00

Kåren

Evenemang Navigation

Kallelse till ordinarie kårstämma Värmdö Sjöscoutkår

Söndag kl. 15:00 i Ålstäket

Dagordning:

1.Val av mötesordförande och sekreterare.

2.Justering av röstlängden.

3.Val av två protokolljusterare

4.Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

5.Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt

revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår.

6.Fråga om fastställande av balans

och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt

kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.

7.Beslut om disposition av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8.Behandling av proposition till kårstämman

9.Behandling av motioner till kårstämman.

10.Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande

verksamhetsåret.

11.Val av kårordförande på 1 år och vice kårordförande.

12.Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen som skall väljas för en period av två

(2) år och avgåväxelvis. Vid val av kårstyrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid

kan tillämpas.

13.Val av revisorer och revisorssuppleanter.

14.Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med

kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa.

15.Val av ordförande och övriga ledamöter i kårens valberedning.

16.Om tillämpligt:

a.Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med

kårstämman samt antal suppleanter för dessa.

Stämmohandlingar kommer att finnas på kårens hemsida samt i Ålstäket

Styrelsen