Besiktning

Kårstyrelsen utser lämplig sakkunnig person att sjövärdighetsbesiktiga kårens båtar. Till hjälp vid besiktningen och utfärdande av sjövärdighetsbevis införseglingssäsongen finns på kårens hemsida på båtbesiktningsprotokoll. Vid inträffad skada, som äventyrar båtens säkerhet, skall besiktning, så snart sådan kan ske, verkställas av båtkontrollant. Seglingsförbud utfärdas tills skadan reparerats på tillfredsställande sätt.

Förteckning över säkerhetsutrustning skall finnas för varje båttyp. All utrustning enligt förteckningen skall finnas tillgänglig för den som vill segla. Det åligger respektive båts skeppare att nödvänlig utrustning tas ombord nödvändig vid segling. Denne skall följa seglingsansvarig ledares rekommendationer. Avsteg får göras i område (I) av den säkerhetsansvarige.