Allmänna bestämmelser

 • Vid vattentemperatur under 14°C skall det finnas minst en följebåt per 4 optimister/kanadensare.
 • Alla ombordvarande skall kunna simma 200 m. Kårordföranden kan i vissa fall, förutsatt att kårordföranden blivit informerad, då särskilda skäl föreligger, medge undantag från regeln. Det är dock inte tillåtet att sänka simkunnighetskravet vid övningssegling med spårarscouter.
 • Högst 3 personer får finnas ombord i kanadensare. Spårare och upptäckare paddlar inte ensamma.
 • Vid alla seglingar skall utsedd behörig skeppare finnas ombord.
 • Alla ombordvarande skall bära flytväst som är knäppt. Spårare bär flytväst med grenrem. Spårarscouter på Ingarö bär flytväst typ räddningsväst med grenrem/band.
 • Följebåt med ledare ombord skall ha lagt ut före optimister och kanadensare i område (I). 6 optimister/kanadensare per följebåt.
 • Spårare och upptäckare seglar aldrig utan en ledare ombord i Avanti eller i annan båt som kan anses tillhöra samma storleksklass eller större än Avanti.
 • Minimibesättning i Avanti är 2 personer, skepparen inräknat. Den andra i minimibesättningen ska vara minst E-skeppare och kunna manövrera båten till hamn.
 • Endast A- och B-skeppare får segla ensamma i Avanti i område (IV). Andra kan få segla själva där A-skeppare anser är lämpligt.
 • Loggbok med nautiska och meteorologiska uppgifter ska föras vid segling med Avanti under ej ordinarie avdelningsmöte.
 • Säkerhetsbestämmelserna och förteckning över inventarie- och säkerhetsutrustning skall finnas anslagna vid kårens sjöbod i Ålstäket. På samma plats skall sjökort med inritade seglationsområden finnas. Ingarö/Djurö/på läger: I de fall båtar som används i kårens verksamhet har annan hemmahamn än Ålstäket, ansvarar seglingsansvarig ledare för att motsvarande information finns lättillgänglig för de som berörs.
 • Vid segling omfattande 1 eller flera dygn, skall rapport med överenskomna mellanrum avges till hemmavarande kontaktperson. Dennes namn och telefonnummer skall redan före seglingens början meddelas deltagarnas anhöriga.
 • Hos kontaktperson ska seglingsjournal föras. Seglingsjournalen förvaras i land och i den ska finnas uppgifter om båtens namn, skepparens samt övriga ombordvarandes namn, avgångstid, beräknad hemkomst samt kontaktpersons namn och telefonnummer. Dessa regler gäller även för av kåren lånade eller hyrda båtar.
 • Meddelande om hemkomst eller försening skall snarast möjligt lämnas till en utsedd kontaktperson. Nödhamn får dock ej lämnas av denna anledning.
 • Har större skada på besättningen inträffat skall kårordförande omgående kontaktas. Har större skada på materielen uppkommit skall båtfogden omgående kontaktas. Båtfogden tar kontakt med kårstyrelsen om det är fråga om ett försäkringsärende.
 • Det är INTE tillåtet att medföra alkoholhaltiga drycker i kårens båtar. Det är absolut förbjudet att förtära alkohol i samband med någon form av seglingsverksamhet arrangerat av scoutkåren eller scoutavdelningen eller den enskilde scouten om denne lånar någon av kårens båtar.
 • Assister (utmanare) med C-skepparbehörighet får vara skeppare på Avanti med spårare eller upptäckare ombord vid eskadersegling om den som är ansvarig för säkerheten godkänner det.
 • Utmanare med förarbevis och C-skeppare får utan ledare segla i område IV. Målsmans skriftliga medgivande erfordras.